Categories

Accueil > Newsletter > Newsletter n° 20 - Fanambarana

9 décembre 2012
Admin

Newsletter n° 20 - Fanambarana

text-align:center;line-height:normal'> 10.0pt'>MIANTSO ANTSIKA HANOTRONA ny MPIOMPY sy ny FANANANY

text-align:center;line-height:normal'> 10.0pt'>ary HANOHITRA ny FANGALAN’NY<span lang=EN-US
style='font-size:10.0pt'> orinasa TOZZI GREEN TSY ARA-DRARINY ny TANY
MIDADASIKA eto MADAGASIKARA

text-align:center;line-height:normal'> 10.0pt'> 

text-align:center;line-height:normal'>Ny
orinasa italiana Tozzi Green, sampan’ny orinasa lehibe italiana atao hoe Tozzi
Renewable Energy, dia mamboly savoa (voly natao ho avadika solika) ao Ihorombe,
faritra Afovoany Atsimon’i Madagasikara. Ny tanjony dia ny ahazo tany
mivalapatra hatramin’ny 100 000 ha. Milaza ity orinasa ity fa nahazo alàlana
tamin’ny mponina any an-toerana : iza marina ireo mponina niherany sy nanome
alàlana azy ? ireo manam-pahefana any an-toerana ve? Sa lonaka sy Ray
aman-dreny vitsivitsy ?

<span lang=EN-US
style='font-size:10.0pt'>Izao avy ny fitarainan’ny mponina

justify;line-height:normal'>Ny 16
novambra teo, dia Ray aman-dreny folo avy amin’ny tanàna sivy ao amin’ny
kaomina Satrokala, Andiolava, Ambatolahy ary Ihosy, faritr’Ihorombe no tonga
tao Antananarivo. Nanao famelabelarana izy ireo teo anoloan’ny mpanao gazety.
Naneho ny fitsipahany ny asan’ity orinasa ity ary indrindra ny fijaliany sy ny
antso vonjiny. Namonjy ny tanan-dehibe izy ireo hilaza mivantana ny
fitarainany satria "voahosihosy ny zon’ireo tompon-tany ". « Tsy
misy intsony ny maha-tompon-tany anay fa io vahiny io avokoa no manjakazaka
amin’izany […] Nitariny tsikelikely io velaran-tany novoleny io, ka hatramin’ny
taninay dia lasa ampiasainy ihany koa. Voatery miala izahay vahoaka madinika,
satria miaramila mitam-basy no manaisotra anay amin’ny taninay.[…] Manginy
fotsiny ny tsy fisian’ny vilona azon’ny omby hohanina ka maty eo am-pitoerana
ny biby fiompinay. Noravany avy hatrany fa tsy narahina fombafomba ny
fasan-drazanay sy ny tanimboly. Ireo toerana manan-kasina ihany koa, dia efa
voatrongy tamin’ny traktera avokoa ».

justify;line-height:normal'>Very
hevitra tanteraka izy ireo ankehitriny satria mahatsapa tena ho toy ny atody
miady amam-bato ihany eo anatrehan’izao raharaha izao, ka manao antso avo
amin’ny Fitondram-panjakana […], fa mitsoa-ponenana ny ankamaroan’ny olona ary
zary lasa traboina mihintsy. Manoloana ny fanaovana ampihimamba ny tanin’izy
ireo, dia notsindrin’ireo Fokonolona fa «ho ratsy dia ratsy ny fiantraikan’io
fakan’ny Tozzi Green ny taninay io ». Mosarena ny mponina ary voazimbazimba ny
fomban’ny Bara. (1)

justify;line-height:normal'> 

justify;line-height:normal'>Samy hafa
tokoa ny fomba nandraisan’ny mpanao gazety ity valan-dresaka ho an-dry zareo
ity : misy ny tsy niteny, misy ireo izay namoaka lahatsoratra saingy tsy
nanoratra ny anaran’ity orinasa ity, misy kosa ireo izay nitantara saingy
niampanga ireo Ray aman-dreny nisolotena ny mponina hoe "dahalo".

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Etsy andanin’izany ny faha-18-n’ny volana
novambra, olona 350 ao amin’ireo Fokontany 17 ao amin’ny kaomina Ambatolahy no
nanao sonia sy nanoratra ho an’ny manam-pahefana eo amin’ny faritra ary eo
anivon’ny fitondra-mpanjakana, iantsoana azy ireo handray andraikitra mba
ampitsahatra ny fihitaran’ny fambolena ataon’io orinasa io, handray andraikitra
ihany koa mba tsy hisian’ny fandroahana ny mponina amin’ireo faritra
tadiavin’ny Tozzi Green sy ny orinasa Landmark ho alaina.

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Ireo fitarainana ireo dia mifameno amin’ny
tatitra voarain’ny Collectif TANY avy ao amin’ny tanànan’i Satrokala,
Andiolava, Soatambary ary Ambatolahy. Nilaza izy ireo fa lovan’ny ray
aman-dreniny ny tany izay novolena aman-taonany araka ny fomba fanao any
an-toerana. Tsy misy "titres" na vita "bornes" fa
fananam-pianakaviana ara-pomba malagasy efa aman-taonany maro. Ny tany dia
mifono ny fiainana sy ny tantaran’ireo razany. Raha alain’ny fanjakana
an-keriny ny tany dia ho very izahay, hoy izy ireo. Ho fongotra toy ny manjo ny
omby ny taranaka fara mandimbiny satria koa ny tany no misy ny vilona. Ho very
ny vola fivelomana <span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>azo avy amin’ny fiompiana ny omby. Io
fivelomana amin’ny alàlan’ny omby io mantsy no ahafahany mandefa ny zanany any
am-pianarana. Misy tany fambolena tsy azo ampiasaina intsony ary nohon’ny
asan’ny trakitera dia misy faritra tsy azon’ny omby handalovana intsony. Ny
savoa dia tsy fihinan’ny omby sy ny olombelona, na ny lehibe na ny zaza
madinika, hoy izy ireo. Mangataka ny fanjakana izany izy ireo hiantra ka hiaro
azy.

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Nisy mponina nanaiky ny tolotr’ity orinasa
ity, hoy izy ireo, ary ireo izay tsy manaiky dia nampitahorina. Nampanantenaina
fanomezana maro samy hafa hoy izy, izay tsy hita poapoaka. Samy milaza avokoa
izy ireo fa tena ilaina maika tokoa ny fiarovana ny Zony, ny fiarovana ny tany
sy ny fananan-tany, izay andrin’ny fivelomany sy ny tena maha-Izy-azy.

<span lang=EN-US
style='font-size:10.0pt'>Ny tena tra-boina dia ny mpiompy omby amin’ny faritra
misy ny vilona

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Ny ankamaroan’ny mponina ao amin’ny
faritr’Ihorombe dia ny Bara izay mpiompy omby. Ireo tany midadasika tazana any
izay heverin’ireo mipetraka an-tanan-dehibe fa tany maina tsy misy olona dia
tany misy ny vilona hohanin’ireo omby. Misy firenena mahavita mitantana
am-panajàna ireny tanim-bilona ireny amin’ny alàlan’ny sata na fehezan-dalàna
mifehy ny tontolo ambanivohitra fa ny mpitondra malagasy teo aloha sy
ankehitriny dia tsy niraika tamin’izany. Mety tsy mahagaga raha tsy miraharaha
ny fomba malagasy sy izay fomban’ny mponina ny orinasa Tozzi Green sy ireo
mpitantana ny orinasa, fa dia manaitra kosa ny tsy fiarovana izany avy amin’ny
fanjakana malagasy sy ny tompon’andraikitra any an-toerana. Indrindra moa fa
nanao sonia ny fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ireo zo ara-ekonomika
sy sosialy ary ara-kolotsaina (Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels ) (2) ny fitondrana malagasy.

normal'>Amin’izao fotoana izao dia 8
000 ha no efa nahazoan’ny orinasa alalana, 2 000 ha no efa voavoly, « ity
soritr’asa ity dia ahitàna
mpiasa
matihanina (permanents) mi-isa 170
10.0pt'> ary eo amin’ny 2.000
no isan’ny mpiasa saraka antsaha (saisonniers). 50% no avy ao amin’ny
faritr’Ihorombe » hoy ny gazety(3) taorian’ny dokam-barotra nataon’ny orinasa
Tozzi Green. Kely arak’izany ny asa azon’ny mponina raha ampitahaina amin’ny
loza mitatao eo amin’ny lafiny kolo-tsaina sy ara-toe-karena ary ara-sosialy.

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Maro ireo fanontaniana mipetraka mikasika
ny votoatin’ny fifanarahana sy ny tombotsoa ary ny adidin’ny orinasa nandrasana

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Araka ny fantatra dia toa manofa
amin’olon-tsotra ny tany amboleny ny zana-tsavoa ny orinasa Tozzi Green ary
nahazo bail emphytéotique tamin’ny fanjakana malagasy. Tsy mazava anefa ny
halavan’ny bail satria miova arakaraka’ny lahatsoratra mivoaka amin’ny gazety,
indraindray 25 taona, indraindray 35 taona. Ilaina ary angatahana izany ny
ahitàn’ny be sy ny maro ny tena marina momba io bail io. Firy hekitara no
haben’ny tany voasoratra ao anaty contrat amin’izao fotoana izao ? Inona marina
ny adidy sy fepetra nomena io orinasa io ahafahana manitatra tsikelikely ny
tany omena azy ? Inona no singa sy zotra tokony arahin’ny Comité de Pilotage (4)
handanjalanjany arakin’ny tokony ho izy ny tena zava-bitan’io orinasa io ka
hanomezany alàlana ho fanitarana indray ny tany ? Inona no tena ao ambadik’io
fomba filaza mahagaga hoe roa arivo hekitara mbola fanandramana io (« 2 000 ha
toujours en phase d’essai ») ? (5) Ilaina hazavaina tsara sy amin’ny
antsimpiriany amin’ny olom-pirenena Malagasy ny votoatin’ireo contrats rehetra
: iza amin’ireo manam-pahefana no nanao sonia, inona no tombotsoa handrasan’ny
Malagasy amin’izany ? Inona no neritreretina hatao momba ireo olona mipetraka
arakin’ny fomba sy zon-drazana amin’ireo tany azon’ny orinasa ? ..…

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Kasaina omena tanteraka ny orinasa Tozzi
Green ve ny faritr’Ihorombe iray manontolo izay mivelatra eo amin’ny 2 000 000
hekitara ? Sa hifampizarany amin’ny orinasa goavana hafa? Mba hisy velaran-tany
heverina hatokana ho an’ireo fianankaviana mpamokatra sy ny fara sy dimbiny
izay mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana amin’ny tany midadasika
"élevage extensif" ve ? Raha mitsinjo ny fandrosoana maharitra sy
ara-drariny ho an’ny daholobe isika Malagasy, raha mitsinjo ny fanatsaràna ny
fari-piainan’ny ankamaroan’ny Malagasy fa tsy ny an’ny olom-bitsy ihany, dia
ataonay fa ilaina tokoa ny mampahafantatra ny zava-misy sy ny fikasàna rehetra
amin’ny mponina voakasika mivantana. Ilaina ihany koa ny fanomezan-danja ny
fomba amam-panaony sy ny heviny ary ny tombotsoany mba hifanaraka amin’izany ny
asa fampandrosoana, izay tokony ho an’ny olon-drehetra ny vokany.

justify;line-height:normal'>Ny
valin’ireo fanontaniana ireo dia zava-dehibe antenain’ny olom-pirenena rehetra
eran’ny Nosy sy eran-tany, fa tsy raharaha mahakasika ireo tompon’andraikitra
isan’ambaratonga na ny Ray aman-dreny amin’ny tanàna tratran’ny voina ateraky
ny fangalàna tany tsy ara-drariny ihany. Ny zava-miseho ao Ihorombe dia mampanontanitena
sy mahaliana ny Malagasy rehetra. Ao anatin’ny fanjakan’ny tsy fisian’ny
mangarahara momba ny fifampiraharahana mikasika ny tany amin’izao fotoana izao
mantsy dia ao no misy ny velarantany midadasika indrindra fantatra fa misy
fakàna tany tsy ara-drariny. Ka zava-dehibe ny faharaha-maso akaiky ny
zava-misy ao sy ny tsy fanekena aingana izay hita fa tsy mety miseho ao mba tsy
hisian’ny fomba lasa fanao ka hihatra any amin’ny toerana hafa ao Madagasikara.
Manan-danja lehibe rahateo koa ny fiarahana miaro ny zo sy ny fomba ary ny
kolontsain’ny mponina ao amin’io faritra io. Mitaky fiambenana manokana amin’ny
olom-pirenena rehetra koa ny harena an-kibon’ny tany izay tsy toko tsy forohina
ihany koa amin’io faritra io.

justify;line-height:normal'> 

justify;line-height:normal'>Ireto
fivondronan’ny mpiompy sy tantsaha dia mangataka am-panajana ny
Fitondram-panjakana mba hijery manokana ny voina mahazo azy. Tamin’ny volana
octobre 2012 taorian’ny diany tany Eoropa dia nisy tompon’andraikitra ambony ao
amin’ny fitondrana miandraikitra ny fananan-tany nandalo tao Ihorombe nandray
tamin’ny fomba ofisialy ny fiara tsy mataho-dalana (tout-terrain) sy ny
solo-saina (ordinateurs) ho an’ny sampandraharan’ny
<span lang=EN-US
style='font-size:10.0pt'> fananan-tany sy ny fandrefesan-tany <span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'> (services des Domaines sy Topographie) «
vokatry ny fiaraha-miasa amin’i Tozzi Green » hono (6). Izany fandalovan’ny
tompon’andraikitra ambony tao Ihorombe izany ve nifanandrify tamin’ny
fanomezana alalana ny orinasa Tozzi Green hanitatra ny velaran-tany hiasàny ?
ka nampitombo ny fatahoran’ny mponina ho very tany ?
Ny sampandraharaha misahana ny serasera ao amin’ny Tozzi Green izay matanjaka
tokoa dia nilaza fa ity orinasa ity dia hametraka ao Satrokala ny BIF (Birao
Ifoton’ny Fananan-tany), guichet foncier - izay hitantana ny fanomezana
kara-tany (certificats fonciers) eo amin’ny velarantany tsy manana
"titres" (4) – Mampitraotra sy tokony hampisaitsaina lalina ireo
tranga ireo fa toa mitady hifangaro izany ny mpaka tany sy ny mpanome alàlana
amin’ny fahazoana tany amin’iny faritra iny.

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Miantso antsika hanotrona ny mponina izay
miaro ny fananany !

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Tsy ekena ny fampitahorana ny Malagasy ao
Ihorombe izay sahy mijoro mangataka ny ijanonan’ny fanitaran-tany ho an’ny
orinasa Tozzi Green !

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Mbola mamerina sy manindry ny fangatahana
mba haseho amin’ny fomba mangarahara amin’ny daholobe ny ao anatin’ny contrats
rehetra nosoniavin’ny Fitondrana satria ny hoavin’ny firenena sy ny fara
aman-dimby Malagasy no voafatotr’izany !

<span
lang=EN-US style='font-size:10.0pt'>Tokony ajanona manomboka izao ny fandrobàna
sy fanaovana ampihimamba ny tany ao Madagasikara !

justify;line-height:18.0pt'> 

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span
style='font-size:10.0pt'>Paris, 27 novembre 2012
Amin’ny anaran’ny Collectif pour la Défense des Terres Malgaches – TANY

margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:normal'><span
style='font-size:10.0pt'> 

35.4pt;line-height:150%'>Mamy
Rakotondrainibe

 
text-decoration:none'>patrimoinemalgache@gmail.com <a
href="http://www.terresmalgaches.info">www.terresmalgaches.info 
text-decoration:none'>http://www.facebook.com/TANYterresmalgaches 

150%'> 

0cm;margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-17.85pt;line-height:
normal'>(1) 
Dikanteny malalaky ny
lahatsoratra ‘Ihorombe - Fasana sy trano maro noravan’ny Tozzi Green’ nivoaka
tao amin’ny Inona ny Vaovao laharana 1031.

0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
normal'>(2) 
<a
href="http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm">http://www2.ohchr.org/french/law/cescr.htm

0cm;margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:
normal'>(3) 
<a
href="http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/content/article/4-economie/9352-biocarburant--la-production-de-tozzi-green-ecoulee-sur-le-marche-local"><span
style='color:#0000CC'>http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/content/article/4-economie/9352-biocarburant—la-production-de-tozzi-green-ecoulee-sur-le-marche-local

0cm;margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-17.85pt;line-height:
normal'>(4) 
<a
href="http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/content/article/4-economie/2388-agriculture--100-000ha-de-terrain-pour-tozzi-green-en-negociation"><span
style='color:#0000CC'>http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/content/article/4-economie/2388-agriculture—100-000ha-de-terrain-pour-tozzi-green-en-negociation

margin-left:36.0pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-18.0pt;line-height:normal'><span
style='font-size:8.0pt;color:#0000CC'>(5) 
<a
href="http://matv.mg/?p=8345" target="_blank">http://matv.mg/?p=8345

0cm;margin-left:35.7pt;margin-bottom:.0001pt;text-indent:-17.85pt;line-height:
normal'>(6) 
<a
href="http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26020:vpdat-en-deplacement-dans-lihorombe&catid=45:newsflash&Itemid=58"><span
style='color:#0000CC'>http://www.lagazette-dgi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26020:vpdat-en-deplacement-dans-lihorombe&catid=45:newsflash&Itemid=58