Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-62->68 / Newsletter 62->68 [FR/ENG]

15 janvier 2017
Admin

Filazam-baovao faha-62->68 / Newsletter 62->68 [FR/ENG]

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Ny mpikambana sy ny mpiandraikitra ny Fikambanana miaro ny Tany - Collectif TANY – dia faly miarahaba anao nahatratra ny taona vaovao ary mirary taona 2017 feno soa sy fahombiazana ho anao.

Noho ny fisian’ny tranga mavesa-danja manokana sy ny hamaroan’ny fanambaràna navoakan’ny Collectif TANY nandritr’ireo volana lasa, dia miala tsiny izahay nanao safidy hanambatra ny fandefasana ireo rakitra faha-63 ka hatraminy 68 mba tsy hanototra filazam-baovao ny vata fandraisanao hafatra.

Taorian’ny fisamborana ireo olom-pirenena nandray anjara tamin’ny hetsi-bahoaka tao Soamahamanina ny faha-22 sy 29 Septambra 2016, dia naharay ny Filazam-baovao faha-62 ianao : izy io dia nirakitra Fanairana momba ny olom-pirenena avy ao Soamahamanina mbola any am-ponja, manoloana ny fihisatry ny fikarakaràna ny fitsaràna azy ireo : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

Tao amin’ny Filazam-baovao faha-63 ny Collectif TANY dia naneho fisaorana ho an’ny mpikarakara ny fandaharana « 64 minitra »-n’ny onjam-pahitalavitra TV5 Monde noho ny nanokanany fotoana ho an’ny tolona fanoherana ny fangoronan-tany any Madagasikara ny alakamisy 27 oktobra 2016 nandritry ny fampahafantarana ny fivoahan’ny boky « Un nouveau droit pour la terre (Zo vaovao eo amin’ny tany) », tao amin’ny sokajy Grand Angle : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

Nanantanteraka fitsidihina sy iraka tany Madagasikara ny Mpitatitra manokan’ny Fikambanan’ny Firenena Mikambana momba ny zon’olombelona sy ny tontolo iainana, Andriamatoa John Knox ary nihaona tamin’ny solontenan’ny mponina ao Soamahamanina : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

Ny Filazam-baovao faha-64 no nanaparitaka fa tafavoaka avy tany am-ponja ireo olompirenena avy ao Soamahamanina ary voasazy higadra herintaona - sazy miantona. Iray amin’ireo antony efatra nanenjehana azy ihany no niteraka sazy dia ny « fanaovana hetsika tsy nahazoana alàlana » : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

Ny Filazam-baovao faha-65 kosa dia nifantoka tamin’ny volavolan-dalàna mamaritra ny fanoratana sy fananana tany vita titra ary nangataka ny hanaovana ady hevitra andraisan’ny rehetra anjara eo anivon’ny firenena momba izany, alohan’ny handefasana azy ho lanian’ny Antenimieram-pirenena (satria misy hevitra mety hitera-doza ao anatiny) : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

Ny Filazam-baovao faha-66 dia nitolaka tamin’ny Feon’ny fikambanana ao amin’ny firaisamonim-pirenena sy ny tantsaha taorian’ny lahatsoratra an-gazety momba ny atrikasa « Ny fananan-tany mampivoatra ny fambolena amin’ny fomba indostrialy » nokarakarain’ny Ministera misahana ny Fananan-tany M2pate : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

Ny Filazam-baovao faha-67 no nampiseho ny fiantraika mendrika ho tsarovana napetrak’ireo tetikasa fitrandrahana teo amin’ny mponina ao Madagasikara tamin’ny taona 2016 (*) : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

Ny Filazam-baovao faha-68 dia nanasongadina ny fandikàna ny lalàna sy ny zo fototry ny fokonolona manodidina ireo toeram-pitrandrahana noho ny famelàna tsy ho maty manota ireo mpandraharaha ao amin’ny tetikasa fitrandrahan’ny sinoa ao Ambaladara, distrikan’i Mananjary (*) : http://terresmalgaches.info/spip.ph... ;

Manantena fa hahavaky milamina sy tanteraka ireo rakitra samihafa ireo ianao,
Misaotra indrindra amin’ny fanohananao
Manao veloma sady mirary soa Tompoko.

Parisy, faha-14 janoary 2017

Ny Fikambanana miaro ny Tany - Collectif TANY
(*) ho hitanao ao amin’ny habaka http://terresmalgaches.info ao aoriana kely ny dikateny malagasy


Mesdames et Messieurs,

Les membres et responsables du Collectif TANY vous présentent leurs vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2017 !

En raison de l’intensité des actualités et du grand nombre de communiqués qui ont été publiés au cours des derniers mois, nous avons choisi de regrouper exceptionnellement les envois pour ne pas vous surcharger d’informations.

Suite à l’arrestation de manifestants de Soamahamanina les 22 et 29 septembre 2016, vous avez reçu la Newsletter n° 62, une Alerte concernant les citoyens de Soamahamanina encore en détention provisoire face aux lenteurs extrêmes de l’avancement du dossier judiciaire, http://terresmalgaches.info/spip.ph...

Dans la Newsletter 63, le Collectif TANY a remercié la rédaction de l’émission 64’ de la chaîne TV5 Monde d’avoir accordé du temps à la lutte contre les accaparements de terres à Madagascar le jeudi 27 octobre 2016 lors de la présentation du livre Un nouveau droit pour la terre, dans la rubrique Grand Angle : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

Le Rapporteur Spécial de l’Organisation des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement, Mr John Knox, a effectué une mission à Madagascar à la fin du mois d’Octobre et rencontré des représentants des habitants de Soamahamanina : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

La Newsletter 64 a annoncé la sortie de prison des citoyens de Soamahamanina et leur condamnation à un an d’emprisonnement avec sursis pour le chef d’inculpation « manifestation non autorisée » : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

La Newsletter 65 s’est focalisée sur le projet de loi fixant le régime juridique de l’immatriculation et de la propriété foncière titrée et a demandé à ce que ce projet de loi fasse l’objet d’un débat national : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

La Newsletter n°66 a été consacrée à la voix des organisations de la société civile et des paysans dans le cadre de l’atelier intitulé ‘Le Foncier au service du développement de l’agro-industrie’ : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

La Newsletter n°67 a présenté les impacts mémorables des projets miniers sur la population à Madagascar 2016 : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

La Newsletter n°68 a dénoncé les violations de la loi et des droits humains fondamentaux des communautés riveraines avec l’impunité accordée aux opérateurs du projet d’exploitation aurifère chinois à Ambaladara, district de Mananjary : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

Vous souhaitant « Bonne lecture » et en vous remerciant pour votre soutien,
Nous vous présentons, Mesdames et Messieurs, nos salutations cordiales.

Le Collectif TANY


Ladies and gentlemen,

The members and Board of the Collective TANY wish you the best for the New Year 2017 !

Due to the news intensity and the relatively high number of statements issued during the last months, we decided to exceptionally gather the Newsletters 63 to 68 in one shipment to avoid overloading you with information.

Following the arrest of some Soamahamanina inhabitants on the 22nd and 29th of September, you received the Newsletter #62, an Alert about the Soamahamanina citizens still temporarily jailed face to the extreme slowness of the legal actions. : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

In the Newsletter #63, the Collective TANY expressed thanks to the 64’ program editorial staff of the TV5MONDE channel for having agreed to dedicate time to the struggle against landgrabbing in Madagascar on Thursday 27 October 2016. This occurred during the presentation of the book "Un nouveau droit pour la terre" inside the heading Grand Angle : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

The UN Special Rapporteur for human rights and environment, Mr John Knox performed a mission in Madagascar and met with Soamahamanina inhabitants representatives : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

The Newsletter #64 announced the release of the 5 jailed Soamahamanina citizens and their condemnation to one year suspended jail. One of the 4 charges was kept by the Court and caused this sanction "Demonstration without any authorization" : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

The Newsletter #65 focused on the bill related to the legal regime of matriculation and titled land ownership and asked for all citizens’ public debate on the law project : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

The Newsletter #66 was dedicated to the civil society organizations and farmers voice following a press article on the workshop "Land serving the agribusiness" organized by the Ministery in charge of land, M2PATE : http://terresmalgaches.info/spip.ph...

The Newsletter #67 showed the memorable mining projects impacts on local communities in Madagascar in 2016 (*) : http://terresmalgaches.info/spip.ph....

The Newsletter #68 denounced the violations of law and of the neighboring communities basic human rights with the impunity granted to the gold extraction Chinese operators at Ambaladara, in Mananjary district (*) : http://terresmalgaches.info/spip.ph... ;

Wishing you an attentive reading of all these documents and thanking you for your support,
Greetings

Paris, 14 January 2017

The Collective TANY
(*) the English translation will be available on the site http://terresmalgaches.info soon.