Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-119

23 avril 2019
Admin 2

Filazam-baovao faha-119

français Malagasy

ANDRASAN’NY VONDRON’NY MPONINA ANY IFOTONY NY FILAZAN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY REPOBLIKA NY FANAPAHA-KEVINY AINGANA
ARAKA NY FANAMBARAN’NY MINISTRY NY HARENA AN-KIBON’NY TANY SY NY LOHARANONKARENA STRATEZIKA TAORIAN’NY FITSIDIHANY TANY IFOTONY

Tao amin’ny fanambaràna navoakan’ny tamin’ny 28 martsa 2019, ireo fikambanana ao amin’ny fiarahamonim-pirenena CRAAD-OI sy Fikambanana TANY dia nampahatsiaro fa ny vondrom-piarahamonina any an-toerana izay nanohitra nandritra ny taona marobe ny tetikasan’ny Base Toliara hitrandraka fasimainty dia miandry ny fanapaha-kevitry ny Filohan’ny Repoblika momba ny hampitsaharana tanteraka ity tetikasa fitrandrahana harena ankibon’ny tany ity.(1)

Ny zava-niseho vao haingana dia nampiseho fa ny tsy fisian’ny valinteny amin’ny fitakian’izy ireo dia niafara tamin’ireo fisehoana herisetra ireo, manoloana ny fampielezan-kevitra amin’ny haino aman-jery mampivonto fo ataon’ny mpanandratra ny tetikasa Base Toliara izay miezaka mafy hanamaivana ny fanoherana ataony ary sahy milaza fa fanodikodinana ara-politika fotsiny ihany io.

Ny fikambanana ao amin’ny fiarahamonim-pirenena izay manao sonia ity Fanambaràna ity dia mampahatsiahy fa mifanohitra amin’ny fanambaran’ireo mpiasa ao amin’ny Base Toliara ny zava-misy : an’arivony ireo mponina ao amin’ny kaominina iharan’ny tetikasa no naneho ny fanoherany ny tetikasa Base Toliara noho ny antony mazava sy tsy azo lavina, ohatra tamin’ny volana Aogositra 2018 tamin’ny alalan’ny hetsika nataon’ny daholobe izay nampitain’ny haino aman-jery nasionaly sy iraisam-pirenena.

Ny fandàvan’ny mponina any an-toerana ity tetikasa fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ity dia mitombina tanteraka rehefa jerena ny faharingan’ny tontolo iainanany sy ny kolontsainy, ny fahaverezan’ny tany sy ny antom-piveloman’ny mpamboly, sy mpiompy ary mpanjono izay maro an’isa ao amin’ireo faritra voakasika, raha tanteraka ny tetikasa.

Mampahatsiahy ny mpandray fanapahan-kevitra eo anivon’ny fanjakana izahay fa tompon’andraikitra voalohany amin’ny fiarovana sy ny fanatanterahana ny zon’ny olom-pirenena Malagasy amin’ny harena sy ny loharanonkarena voajanahary izy ireo, izay tsy maintsy hanomezana laharam-pahamehana ny fiarovana ny tombotsoany alohan’ny fiarovana ny tombontsoan’ny mpampiasa vola, araka ny ny fepetra voalazan’ny Andininy faha-21 amin’ny Sata Afrikanina momba ny Zon’olombelona sy ny Zon’ny Mponina izay nankatoavin’i Madagasikara.

Ankoatr’izay, taorian’ny nandraisany ny solontenan’ny vondrom-piarahamonina tany an-toerana manohitra ny tetikasa izay tonga teto Antananarivo tamin’ny 2 martsa 2019, dia nihaona sy nihaino ireo ankolafy ireo ankolafin-kevitra isan-karazany tany ifotony ny Minisitry ny harena ankibon’ny tany sy ny loharanonkarena stratezika miaraka tamin’ny delegasiona tamin’ny 15 marsa, ary nanapa-kevitra ny hanolotra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika ny andraikitra momba ny fandraisana fanapahan-kevitra.

Efa nambaranay imbetsaka ny antony mahatonga anay hanohana ny fanafoanana tanteraka ny tetikasa Base Toliara, izay nantsoina hoe Toliara Sands teo aloha.(3)

Miantso ireo tompon’andraikitra ambony ao amin’ny fitondram-panjakàna izahay, voalohany amin’izay Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, handray izay fanapahan-kevitra ahafahany manaporofo amin’ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny tetikasa fa nohenoina ny fangatahan’izy ireo, ary hajaina ny zony fototra.

20 aprily 2019

CRAAD-OI - Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien
craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com&nbsp ;

Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy – TANY / Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY : 
 patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgache.info ; www.facebook.com/TANYterresm...

Rakitra nanatsoahana hevitra :

(1) http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(2) https://www.youtube.com/watch?v=xWq...
(3) https://www.youtube.com/watch?v=mNB... ; http://terresmalgaches.info/spip.ph... ;
 https://www.cetim.ch/violations-des... ;
Lalàna laharana 2011-014 : Notsongaina tao amin’ny tondrozotra fivoahana tamin’ny kirizy tamin’ny taona 2011 : « Ny 
governemanta Tetezamita dia [..] tsy hanao fifanekena mamatotra amin’ny fotoana lavitr’ezaka »