Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-115

21 mars 2019
Admin 2

Filazam-baovao faha-115

français Malagasy

FANOHANANA NY FAMPIJANONANA TANTERAKA NY TETIKASA

FITRANDRAHANA BASE TOLIARA

Rehefa nahafantatra ny dingana samihafa nolalovan’Andriamatoa Ministry ny Harena an-kibon’ny Tany sy ny loharanonkarena stratejika sy ireo mpiara-miasa aminy tany amin’ny distrikan’i Toliara I sy Toliara II tamin’ny faha-15 marsa 2019 ka nanamarika ireo fanapaha-kevitra

  • hampiantona ny asa fitsirihana amin’ny lafiny toe-tany (« géotechnique ») an-dranomasina ataon’ny orinasa mpitrandraka Base Toliara
  • sy hanao tatitra any amin’Andriamatoa Filoham-pirenena sy Andriamatoa Praiministra izay handray ny fanapahan-kevitra farany,

ny fikambanana ao amin’ny firaisamonim-pirenena izay manasonia ity fanambaràna ity dia

  • manohana ny fitakian’ny mponina eny amin’ny manodidina ny toerana ho trandrahan’ny tetikasa efa an-taonany maro, ny hanafoanana ny tetikasa fitrandrahana Base Toliara, izay namafisiny tamin’ny daholobe sy ny mpandray fanapaha-kevitra tamin’ny herinandro faramparany teo, indrindra nandritry ny fidinan’ny tompon’andraikitra ambony tany an-toerana,
  • manindry fa ny antony samihafa mampitombona ny fampijanonana io tetikasa io aroson’ny mponina mahakasika ny ara-pahasalamana, ny tontolo iainana ary ny antom-piveloman’izy ireo dia tena tokony ho dinihina amin’ny fomba malina sy hentitra, ny Ministra rahateo nanambara fa « ny tombotsoan’ny mponina no hataon’ny Fanjakàna foibe laharam-pahamehana »,
  • mampahatsiaro fa mampisongadina asa ho foroniny ilay orinasa mpitrandraka saingy miezaka tsy hamaky bantsilana fa ny orinasa mpitrandraka rehetra eto Madagasikara sy maneran-tany, dia mamorona asa azo atao hoe betsaka mandritry ny taona vitsivitsy voalohany mandritry ny dingana fanorenana - matetika ao anatin’ny antontanisa tanisaina misy mpiasa avy any amin’ny firenena hafa an-jatony na an’arivony fa tsy lazaina mazava - ary avy eo io isan’ny asa io dia mahery fihenana raha vao manomboka ny dingana tena fitrandrahana. Ny fiovaovan’ny vidin’ny fasimainty eo amin’ny tsena iraisam-pirenena koa avy eo matetika miteraka fandroahana mpiasa sy fihenan’ny asa mivantana sy ny asa miolaka tsy mivantana.
  • manohana ny hisian’ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra, ho lovain-jafy, manaja ny asa sy kolontsain’ny vondron’ny mponina ambanivohitra, izay tokony ho tohanan’ny politikan’ny Fanjakàna, amin’ny fanajarian’ny mponina any an-toerana ihany ny loharanon-karenany amin’ny alalan’ny fambolena sy fiompiana ary jono amin’ny fomba manaja ny tontolo iainany.

Mazava loatra fa raha mitohy ity tetikasa fitrandrahana ity dia tena fatiantoka tanteraka ara-toe-karena
ny ho vokany

  • ho an’ny mponina any amin’ny distrikan’i Toliara I sy II izay mpiompy sy mpamboly ary mpanjono ny ankamaroany,
  • ary ho an’ny sehatra fiarovana ny zavaboahary sy fizahan-tany, izay mahatonga io faritra io ho reharehan’ny firenena sy manana ny lazany eran-tany.

Ampahatsiahivina fa ny velaran-tany nomena hitrandrahan’ny orinasa ao Ranobe, izay voakasiky ny alàlana hitrandraka amin’izao fotoana izao, dia 2.500 hekitara (ha). Fa efa an-taonany maro koa ity
orinasa mpitrandraka ity no nahazo faritra telo (3) hafa, izay ao amin’ny dingana fikarohana, dia ny ao Ankililoaka (8.786 ha), Basibasy (8.130 ha) ary Morombe (20.637 ha). Ankoatr’izany, ireo faritra telo ireo dia mifampikasika amin’ny toerana tena marefo sy voaaro ara-tontolo iainana, tafiditra anatin’izany ny Alan’ny Mikea izay iainan’ny vondron’ny mponina tena teratany Mikea.

Izahay, fikambanana avy amin’ny firaisamonim-pirenena manasonia ity fanambaràna ity dia

  • Miray hina amin’ireo vondron’ny mponina samihafa sy mpiavy avy ao amin’ny faritra izay manohitra ity tetikasa fitrandrahana Base Toliara ity
  • Ary mangataka amin’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika sy ny governemanta mba hampitsahatra tanteraka ny tetikasa fitrandrahana Base Toliara.

17 marsa 2019

CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien
craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY 
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info , www.facebook.com/TANYterresm...