Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-113

6 mars 2019
Admin 2

Filazam-baovao faha-113

français Malagasy

Tompokolahy sy Tompokovavy,

Indro alefa aminao ny dikateny malagasy-n’ny fanambaràna ho an’ny gazety navoakan’ny Fikambanana miaro ny TANY momba ilay (volavola-na) didim-panjakàna manambara fa ilain’ny fanjakàna hametrahana fotodrafitrasa ho an’ny daholobe ny toerana ao Antsiranana, Fianarantsoa, Toliary ary ao amin’ny faritra Analamanga.

Marihana sady nahagaga fa misy fahasamihafana ny votoatin’ny tatitry ny fivorian’ny Filan-kevitry ny Ministra tamin’ny 27 febroary 2019 voasoratra amin’ny teny malagasy (3) sy amin’ny teny frantsay (1) nirakitra ny vaovao resahana.
Izay voasoratra ao amin’ny tatitry ny Filan-kevitry ny Ministra amin’ny teny malagasy no haseho eto ambany (3) fa natao menamena izay teny na hevitra hisiana fahasamihafàna.
Ny dikatenin’izay notanisain’ny Fikambanana miaro ny TANY tao amin’ny fanambaràny tamin’ny teny frantsay kosa, niainga tamin’ny tatitra amin’ny teny frantsay notakarina tao amin’ny tranokalan’ny Fiadidiana ny Repoblika, dia ho hita ao amin’ny rakitra nisintonana hevitra (références) (4).

Vao maika manamafy ny fangatahana samihafa napetraky ny Fikambanana miaro ny TANY momba ilay didim-panjakàna mikasika ny fanambaràna ho ilain’ny fanjakàna ny toerana samihafa izao fisehoan-javatra izao ary manindry ny mahamaika ny fitondràn’ny tompon’andraikitra ambony ny fanazavàna rehetra any amin’ny fianankaviana voakasika mivantana sy ny olompirenena malagasy.

Misaotra indrindra anao raha afaka hanaparitaka ity fanambaràna ity ianao.

Raiso, Tompokolahy sy Tompokovavy ny haja atolotra anao

Ny Fikambanana miaro ny TANY


Lahatsoratra ho an’ny Gazety
momba ilay didim-panjakàna manambara ho ilain’ny fanjakàna hametrahana fotodrafitrasa ho an’ny daholobe ny toerana ao Antsiranana, Fianarantsoa, Toliary ary ao amin’ny faritra Analamanga.

Manoloana ny fanontaniana feno fanahiana nifanakalozan’ny olompirenena maromaro taorian’ny nivoahan’ny fanambaràn’ny Filan-kevitry ny Ministra nivory ny 27 febroary 2019 mitondra ny lohateny hoe : « Ho rakotra ala i Madagasikara » izay nahalalàna fa misy volavola-na didim-panjakàna izay mikasika mivantana toerana fonenan’ny fianakaviana malagasy marobe, dia minia manaparitaka izany ny Fikambanana miaro ny TANY ary mangataka amin’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny rafi-panjakàna hizara vaovao maro kokoa alohan’ny mety ahalàny izany didim-panjakàna izany.

FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA

« AMBARA HO TOERANA ILAIN’NY FANJAKANA HAMETRAHANA FOTODRAFITRASA HOAN’NY DAHOLOBE NY TOERANA MIISA EFATRA (04) AO ANTSIRANANA – FIANARANTSOA-TOLIARY-ANTANANARIVO ATSIMONDRANO »

Ny ministry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy dia nitondra ny fampandaniana ny didim-panjakana, izay neken’ny filan-kevitry ny minisitra, mametraka ireto toerana ireto ho toerana ilain’ny fanjakàna hametrahana fotodrafitrasa ho an’ny daholobe :
1 – Antsiranana ambonivohitra : ao anatin’ny Fokontany Ambalavao, Mahatsara, Mangarivotra, Avenir et Lazaret Nord, Soafeno, Tsaramasoandro, Grand pavois aryTanambao V,
2 – Fianarantsoa ambonivohitra : ao anatin’ny Fokontany Anosy manodidina ny farihy, Fokontany Anjomà,
3 – Toliary ambonivohitra : Fokontany Betania Tanambao, Ankadaoro, ny làlana mampitohy Ambohitsabo amin’ny lalam-pirenena faha-9, ny fokontany Ambohitsabo ary fokontany Antaravay.
4 – Ny fefiloha manemotra ny reniranon’ny Sisaony, ny fefiloha manemotra ny lakandranon’i Onikely ka hatrany Vahilava. Eo Onikely ka hatrany Ikanga ao anatin’ny kaominina ambanivohitra Soavina, faritra Analamanga.
Hisy araka izany ny fanesorana ireo mponina sy ny toeramponenana manemitra ireo toerana voalaza ireo ary hisy araka izany ny fanonerana sy ny tambin’izany araka izay voafaritry ny lalàna taorian’ny fanadihadiana amin’ny mampety sy mandrindra ny fandraisan’ny fanjakana ny toerana (enquête administrative publique, parcellaire de commodo et incommodo) »

Ny Fikambanana miaro ny TANY dia mangataka amin’ny tomponandraiki-panjakàna mba :

  • hizara izany vaovao izany izao ankehitriny izao sy amin’ny fomba feno amin’ireo mponina an’arivony voakasik’izany ao amin’ireo tanàna ireo mba tsy ho tratry ny tampoka izy ireo ;
  • hampahafantatra amin’ny olompirenena malagasy rehetra ny karazana fotodrafitrasa sy asa fanorenana ho an’ny daholobe kasain’ny Fanjakàna hatao ao amin’ireo tanàna tsirairay sy amin’ireo toerana voafaritra ireo. Misoratra ao amin’ny lohahevitry ny fanambaràn’ny Filan-kevitry ny Ministra amin’ny teny frantsay mantsy ny PADEVE (1), ka raha « Programme d’Appui et de Développement des Villes d’Equilibre » (2) no dikan’io fanafohezan-teny io, araky ny filazàna hita ao amin’ny tranokalan’ny Ministera misahana ny Fananantany mitondra ny daty 2 febroary 2018, dia tsy mikasika ny faritra Analamanga io tetikasa io ;
  • hanazava ny fepetra marina rehetra mikasika ny fanesorana ny mponina avy teo amin’ny fonenany. Inona avy ny zo ara-pitompoana ho ekena ? Ary hataon’ny tompon’andraki-panjakàna sy ny mpiasany inona ny mponina izay heverina fa tsy tompony ? Ahoana ny fomba hikajiana ny fanonerana sy ny tambiny ?
  • mba hanondro mazava ny toerana samihafa heverin’ny Fanjakàna fa hametrahana ireo fianakaviana kasaina hesorina teo amin’ny toerana misy azy,
  • mba hilaza amin’ny fomba mangarahara tanteraka

*ny antsimpiriany mikasika ny ho enti-manana kasaina ampiasaina eo amin’ny ara-bola sy eo amin’ny fanorenana ireo fotodrafitrasa ireo
*ary momba ny olona hahazo tombotsoa amin’ireo asa ireo : raha trano no hatao, anisan’ny olona heverina fa hahazo hipetraka aminy ve ireo olona monina eo amin’ireo toerana ireo amin’izao fotoana izao ?

Mihevitra ny Fikambanana miaro ny TANY fa tena manan-danja goavana ny famalian’ny tompon’andraikitra ambony ao amin’ny Rafi-Panjakàna ireo fanontaniana ireo amin’ny olompirenena rehetra sy amin’ny fomba ofisialy, toa izany koa ny fisian’ny mangarahara feno sy tanteraka avy amin’ny mpandray fanapaha-kevitra mikasika ireo tetikasa ireo sy momba ny fiantraikany tsara sy ratsy, mba tsy ho tompon-trano mihono ireo fianankaviana voakasik’izany ary mba tsy ho voafitaka sanatria ny olompirenena malagasy.

Parisy, faha 3 marsa 2019

Ny Fikambanana miaro ny TANY malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY

patrimoinemalgache@gmai.com ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresm....

Rakitra nisintonana hevitra

(1) http://www.presidence.gov.mg/actual...
(2) http://www.mepate.gov.mg/padeve-pro...
(3) https://www.facebook.com/compreside...
(4) Toy izao kosa ny dikantenin’izay voalaza ao amin’ny tatitry ny Filan-kevitry ny Ministra amin’ny teny frantsay (1) : miloko menamena ny fahasamihafana misy amin’ny tatitra voasoratra tamin’ny teny malagasy voalaza ery ambony.
VOLAVOLA-NA DIDIM-PANJAKANA
« Toerana efatra no voalaza fa ilain’ny Fanjakàna hanamboarana làlana sy hametrahana fotodrafitrasa ao anatin’ny tetikasa PADEVE »
Ny Ministry ny fanajariana ny tany, ny toeramponenana ary ny asa vaventy dia nanao tolokevitra teo amin’nyfilan-kevitry ny Ministra tetikasa efatra hambara fa ho an’ny tombotsoan’nydaholobe, dia ny :
1 – Antsiranana ambonivohitra : ao anatin’ny Fokontany Ambalavao, Mahatsara, Mangarivotra, Avenir sy Lazaret Nord, Soafeno, Tsaramasoandro, Grand pavois aryTanambao V,
2 – Fianarantsoa ambonivohitra : ao anatin’ny Fokontany Anosy manodidina ny farihy, FokontanyAnjomà,
3 – Toliary ambonivohitra : Fokontany Betania Tanambao, Andakoro, ny làlana mampitohy an’Ambohitsabo amin’ny làlam-pirenena faha-9, ny fokontany Ambohitsabo ary ny fokontany Antaravay.
4 – Ny fefiloha sisiny havanan’ny reniranon’i Sisaony, ny fefiloha sisiny havanan’ny lakandranon’i Onikely ka hatrany Vahilava, ny fefiloha sisiny havanan’ny lakandranon’i Onikely ka hatrany Ikanga ao anatin’ny kaominina ambanivohitra Soavina, faritra Analamanga.
Noho izany, dia hisy ny fanesorana ny mponina noho ny tombotsoan’ny daholobe araka ny fepetra voalazan’ny didy hitsivolana 62-023 tamin’ny 19 septambra 1962. Ireo faritra voalaza ireo dia haverina amin’ny fanjakàna rehefa vita ny fanadihadiana ara-panjakàna sy ampahibemaso mikasika ny sombin-tany « de commodo » sy « incommodo ». Hisy ny fanonerana sy tambiny araka ny voalazan’ny lalàna velona.