Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-112

19 février 2019
Admin 2

Filazam-baovao faha-112

français Malagasy

SAKAFO SAHAZA SY MAHARITRA HO AN’NY VAHOAKA MALAGASY ALOHA,

IZAY VAO FANONDRANANA ANY IVELANY

Hisy fikaonan-doha iraisam-pirenena mandrity ny telo andro mitondra ny lohateny hoe “Famerenana ny fahavitrian’ny ny Fikambanan’ny Tantsaha ho an’ny fampandrosoana maharitra ny faritra ambanivohitra” manomboka ny faha-20 Febroary izao ao ami’ny Sekoly ambony momba ny Fambolena ao anatin’ny fankalazany ny faha-55 taonany. Ny fampandrenesana momba io hetsika io dia nanentana ny Fikambanana miaro ny TANY hizara ny tohin’ny fandalinany mikasika ny fotokevitra « Madagasikara, sompitry ny Ranomasimbe Indiana » izay namoahany fanambaràna roa tamin’ny taona 2013. Ny voalohany (1) dia nangataka tamin’ny mpamolavola io tetikasa io sy ny mpanapa-kevitra mba tsy hangorona ny tany Malagasy sy tsy haningotra ny fahavita-tena ara-sakafon’ny mponina eto Madagasikara, niangavy ny hanatanterahana famakafakàna lalina sy ny hampisehoana amin’ny fomba mangarahara izay rehetra mikasika io tetikasa io sy ny fiantraikany ratsy sy tsara ho an’ny mpamokatra malagasy madinika, na amin’ny lafiny sarintany mampiseho ny faritra efa voafidy hanaovana izany, na ny fomba famokarana kasaina hotanterahana na koa ny vokatra ara-bola andrasana amin’ny hetra sy haba hateraky ny fanondranana any ivelany. Ny lohahevitry ny fanambaràna faharoa kosa dia hoe : « Aoka ny tantsaha tsy ho adino na ho tra-boina » (2). Mitovy amin’izany tsy misy valaka ny ahiahy sy fanontaniana mipetraka androany manoloana ny fiovàna anarana sy ny toe-draharaha vaovao.

Ny PRESAN dia fitohizan’ilay tetikasa MADAGASIKARA SOMPITRY NY RANOMASIMBE INDIANA tamin’ny taona 2013

Amin’ny andro fahatelo faran’ io fikaonan-doha ho avy io dia hisy fampahafantàrana ny PRESAN na Fandaharanasan’ny Faritra hampiroborobaona ny Fanjarian-tsakafo, izay nambaran’ny Vaomieran’ny Ranomasimbe Indiana (COI) tamin’ny taona 2016 ny fijoroany hiasa ao anelanelan’ny taona 2017 sy 2022 (3).

Ny PRESAN dia fivoarana na endrika vaovaon’ny tetikasa « Madagasikara sompitry ny Ranomasimbe Indiana » tamin’ny taona 2013 (3) izay ny tanjony tamin’izany dia i Madagasikara hamokatra sy hanondrana sakafo ho an’ny nosy 4 hafa ato amin’ny Ranomasimbe Indiana, mba tsy ho voatery hanafatra sy hividy sakafo vokatry ny fambolena sy hena any amin’ny tany lavitra toa an’ireo firenena any Amerika Atsimo intsony izy ireo (3). Ny voly voakasik’izany dia ny vary, katsaka, tongolo be, ary voa maina – izay vokatra anisan’ny foto-tsakafon’ny Malagasy koa. Ny fampitomboana ny velarantany hatokana ho an’ny vokatra haondrana any ivelany koa dia mety hampihena ny velaran-tany hambolena ny fitambaran’ny sakafo eto an-toerana

Ny fanontaniana fototra mipetraka manoloana ny tanjona hanondrana vokatra any ivelany dia ny hoe : Ahoana no fomba hataon’ny mpiandraikitra io fandaharanasa io amin’ny ambaratonga rehetra hanomezana antoka fa amin’ny toe-java-misy amin’izao fotoana izao, dia ho tanteraka marina tokoa ny fananan’ny Malagasy sakafo sahaza sady ampy, izay tena maika sady tokony ho laharam-pahamehana noho ny kere sy tsy fahampian-tsakafo efa mahazo laka eto Madagasikara ?

Ny rakitra momba ny PRESAN nefa tsy mampiseho fa nisy famakafakàna mialoha natao sy azony ianteherana amin’ny fanatrarana ireo tanjona voalaza, ary indrindra ny mikasika ny fiantohana ny fahampian’ny sakafo no an’ny Malagasy.

Mikendry ny hanondrana ny vokatra eran’izao tontolo izao ny « Madagasikara sompitry ny Ranomasimbe Indiana » araka ny EDBM

Ny foto-kevitra « Madagasikara sompitry ny Ranomasimbe Indiana » dia manjary ampiasain’ny hafa, anisan’izany ny Economic Development Board of Madagascar (EDBM)

Tamin’ny taona 2017, ity Rafitra mifamatotra amin’ny Fiadidiana ny Repoblika ity, izay vatsin’ny Banky Iraisam-pirenena vola, dia nisintona ny mpampiasa vola ho avy hanao agrobusiness eto Madagasikara (4) tamin’ny fampisongadinana ny fanofàna tany (10 dôlara amerikana isaky ny hekitara isan-taona) sy ny karaman’ny mpiasa tsy lafo (karama farany ambany 70 dôlara amerikana), ary koa ny vokatsoa ateraky ny fanondranana vokatra any ivelany noho ireo fifanarahana maro nosoniavin’ny fitondram-panjakàna malagasy niaraka tamin’ny rafitra eo anivon’ny faritra sy iraisam-pirenena (toy ny COMESA, SADC, AGOA, sns..) .

Tsy ho any amin’ny nosy 4 ato amin’ny Ranomasimbe Indiana intsony fotsiny izany no heverina hanondranana ny vokatry ny fambolena hatao sakafo, fa ho an’ny firenena manerana ny tany manontolo ary tsy voafetra amin’ny vokatra fanamanitana (épices) sy ny lavanila, ny letchis ary ny akamba (patsa be) intsony.

Manomboka misy fiatraikany eo amin’ny tsena anatin’ny firenena ireo fanondranana any ivelany ireo.

I Madagasikara ohatra manafatra vary hatramin’y 500 000 taonina isan-taona (5) fa manondrana any ivelany ihany koa – toa ny vary mavokey (Dista) aman-jato taonina – izay ataon’ny mpanangom-bokatra laharam-pahamehana ny fividianana azy. Tsy karakarainy kosa nefa ny karazam-bary ao an-toerana makalioka izay tena tian’ny mponina ka manjary tsy lasa any an-tsena ho hamidin’ny tantsaha. (6)

Araky ny mpanao gazety, ny fitomboan’ny fanondranana vary sy sakafo hafa any ivelany no anisan’ny antony mampiakatra ny vidiny eo amin’ny tsena eto an-toerana. (7)

Ny tsy maintsy hisian’ny fanodinana ny vokatra alohan’ny fanondrànana any ivelany no zava-baovao entin’ny I.E.M.

Ireo mpitondra fanjakàna vaovao eto Madagasikara dia lany indrindra noho ny fampanantenana nataony nandritry ny fampielezan-kevitra izay mitambatra ao amin’ny lohahevitra hoe « Finiavana ho amin’ny Fisandratan’i Madagasikara (Initiative ho an’ny Fisandratan’i Madagasikara ((Initiative pour l’Emergence de Madagascar - IEM) ». Miandry ny fampahafantarana amin’ny antsimpiriany ny fandaharanasan’ny Ministera tsirairay ny olompirenena ankehitriny . Mikasika ny fambolena dia misy manjavozavo manjaka mikasika ny safidy politika momba ny fanondranana any ivelany sy ny fampandrosoana ny any ambanivohitra.

Nambaran’ny Ministry ny Fambolena vaovao nandritry ny fotoana famindram-pahefana fa « hotohizana ny asa notanterahan’ny Ministra teo aloha nandritry ny 15 volana lasa ». Ao amin’ny IEM izay hitanay anefa, misy andalana manohitra io fikasàna hanohy ny teo aloha io, sady manome tsindri-peo ihany ny lanja manokana homena ny fanondranana vokatra any ivelany eo amin’ny fampandrosoana ny firenena (8)

Voasoratra fa « hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena […] dia tsy nisy fandaharanasa aratoekarena teto amin’ny firenena nivoy ny tokony hisian’ny indostria marina eto Madagasikara. Tsy nisy fieritreretana mazava natomboka hamaritana tetika mikasika ny fivoarana tarihina avy amin’ny fanondranana vokatra efa nisy fanodinana. Ny fironan’ny fandaharanasa natao dia nifototra tamin’ny fanabeazam-boho ny tontolo ambanivohitra tamin’ny alalan’ny fampivoarana ny sehatra fambolena. Ny tanjona stratezika dia ny fanomezana fahafaham-po ny filàna ara-sakafo hatrany. Rehefa misy ambim-bava ihany vao nodinihina ny fanondranana any ivelany.

Faniriana : hanao an’i Madagasikara ho sompitry ny Ranomasimbe Indiana. Ny zava-kendrena miafina dia mijanona foana ho ny fampitomboana ny famokarana fambolena, io no fomba hanatsaràna ny fari-piainan’ny tontolo ambanivohitra izay 80%-n’ny mponina. Fomba fisainana misy tsininy izay tsy hitondra any amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.”

Koa mamerina ny fangatahany ny mba hametrahana amin’ny toerana ho azon’ny besinimaro hijerena ny fitambaran’ ny rakitra Initiative pour l’Emergence de Madagascar ny Fikambanana miaro ny TANY, toy izany koa ny momba ny hampiharana azy amin’ny alalan’ny Politika Jeneralin’ny Fitondra-panjakàna araky ny Ministera tsirairay.

Famaranana

Tena hahaliana, noho ny antony samihafa ny Fikaonan-doha momba ny "Famerenana ny fahavitrian’ny Fikambanan’ny Tantsaha ho an’ny fampandrosoana maharitra ny faritra ambanivohitra", satria ahafahana hahalala kokoa ny tetiky ny mpisehatra samihafa miohotra amin’ny tantsaha sy ny zo ara-sakafon’ny Malagasy. Vao maika mifanaraka amin’ny toetr’andro ireo lohahevitra ireo manoloana ny fanaovan’ny fitondràna ho fitaovana lehibe indrindra amin’ny fampandrosoana ny fampitomboana isa ny Faritra Manokana ara-toekarena (ZES), indrindra ireo mahakasika ny Fambolena, izay mampidi-kizo ny fahaleovan-tena sy ny hoavin’ny famokaran’ny tantsaha malagasy.

Ny Fikambanana miaro ny TANY dia mamporisika ny fitambaran’ny tantsaha malagasy

  • hanohy hampihatra ny fambolen’ny tantsaha ara-pianakaviana izay ny tombotsoa lehibe indrindra entiny dia ny fanomezana asa sy sakafo ho an’ny mpianakavy rehetra sy ny fahafahana mivarora ny ambim-bava ;
  • tsy ho voasodokan’ny antso hanao voly tokana mikendry ny fanondranana ny vokatra, fa kosa hampitombo ny fambolena karazam-boly isa-karazany sy fampiavadiana ny fambolena sy fiompiana samihafa, izay tena tovon-tany fiarovana manoloana ny ankason’ny fiainana, satria manolotra loharanon-tsakafo sy fidiram-bola hafa raha sendra aretina na voina hafa (9)

Manasa ireo mpanapa-kevitra izahay mba hanampy tosika ny fivoaran’ny fambolena ara-pianakaviana amin’ny alalan’ny fandraisana fepetra hanomezana tàn-tsoroka ny tantsaha, fepetra izay hofaritiny ao aorian’ny fihainoana ny tantsaha sy ny fifanakalozana tsy an-kitsahatra aminy.

Ny fanaovan’ny Fikambanana miaro ny TANY ity filazan-kevitra ity dia tsy fanoherana ny fiaraha-miasa eo anivon’ny Faritra na fanoherana ny fanondranana any ivelany ny vokatry ny fambolena, fa tokony hisy fiaraha-midinika momba izany, indrindra fa miaraka amin’ny tantsaha, ary mitaky famakafakàna lalina mikasika ny fiatraikany mba tsy hanimba ny tombotsoan’ny mponina malagasy maro an’isa sy hampitombo ny tsy fahampian-tsakafo.

Parisy, faha-18 febroary 2019

Ny Fikambanana miaro ny TANY - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY
patrimoinemalgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info&nbsp ; ; www.facebook.com/TANYtettesm...

Références :

(1) http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(2) http://www.terresmalgaches.info/spi...
(3) http://commissionoceanindien.org/ac... ;
- http://commissionoceanindien.org/fi...
(4) http://edbm.mg/wp-content/uploads/2... ;
(5) http://www.newsmada.com/2018/02/22/...
(6) https://www.newsmada.com/2019/01/29...
(7) https://www.madagascar-tribune.com/...
(8) http://www.newsmada.com/2019/01/29/...
(9) http://mg.one.un.org/content/unct/m...