Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-102

12 septembre 2018
Admin 2

Filazam-baovao faha-102

English français Malagasy

Ny lalàna momba ny Faritra Ekonomika Manokana (ZES) eto Madagasikara : fanariana an-tsitrapo ny fiandrianam-pirenena. Ho sahy hanambara ny fampiharana io lalàna io ve ny Filoha sady kandidà ?

Ny lalàna momba ny Faritra Ekonomika Manokana (ZES), izay nandalo dingana samihafa fandàvana avy amin’ny rafitra samihafa, na fandàvana tena amin’ny fo izany, na natosiky ny fanararaotana, dia neken’ny Fitsaràna Avo momba ny Lalam-panorenana (HCC) ho mifanaraka amin’ny Lalam-panorenana, taorian’ny fanovàna teboka vitsivitsy izay nokianin’io rafim-panjakàna io. Ny fanambaràna fa azo hampiharina io lalàna io (promulgation), izay toy ny tso-dràno omen’ny Filoham-pirenena, no dingana farany, alohan’ny fanekena tanteraka ilay lalàna. Ny fikambanana ao amin’ny firaisamonim-pirenena - CRAAD-OI sy Fikambanana TANY – dia te-hampivoitra fa matotra sy mifanaraka amin’ny tombotsoan’ny rehetra, anisan’izany ny Filoha-kandidà sy ireo mpiara-dia aminy, raha tsy havoaka mihitsy ny fahazoana mampihatra io lalàna io, na alohan’ny fifidianana na ao aoriana.

1/ Ny fangoronan-tany sy ny fanariana ny fiandrianam-pirenena dia mbola voarakitra ao anatin’ny lalàna

Azon’ny rehetra jerena sy takarina ao amin’ny tranokalan’ny Antenimieram-pirenena ny endriny farany nanoratana ny lalàna laharana 2017-023 (1). Tsy hiditra amin’ny antsimpirian’ny andininy rehetra isika fa ohatra vitsivitsy no hampiseho fa ireo fanovàna natao

  • dia tsy manova n’inon’inona aminy maha-loza mihantona io lalàna io ho an’ny fahaverezan’ny foto-piveloman’ny mponina, izay voatery handao ny fananany tany sy ny fahafahany mampiasa izany, ho an’ny tombotsoan’ny ZES, – ny and. 6 dia mametra manomboka izao ny velarantany farany ambany ho an’ny ZES ho 100 hekitara, tsy mbola miresaka mihitsy kosa ny fetra farany ambonin’ny velarantanin’ny ZES ny lalàna ;
  • ary manohy mampitandindona loza ho an’ny fiandrianam-pirenena satria ny and. 17 dia mbola milaza foana fa “Ny tompon’andraikitra mahefa dia afaka manendry ny Fahefàna mandrindra ny Faritra Ara-toekarena Manokana (AZES) hanatanteraka ny andraikiny sasany » ary mbola mamela ny famindràna andraikitra fototry ny Fanjakàna amin’ny rafitra tsy miankina amin’ny fanjakàna, izay mety ho vahiny aza. Io famindràna andraikitra io dia « hatao amin’ny alalan’ny fanapaha-kevitra ara-dàlana raisin’ny sampan-draharaham-panjakàna voakasik’ izany » fa tsy araky ny voalaza teo aloha hoe « ho faritan’ny fifanaraham-piaraha-miasa » satria io fomba filaza io no nitarika fanakianana avy amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC).

Ny « Fanambaràna ny antony » nampiana eo amin’ny fiiandohan’ny lalàna dia mirakitra
hevitra samihafa natao handambolamboana sy handresen-dahatra ny mpampiasa vola ary mampisongadina ny tombombarotra rehetra izay omanina ho azy ireo. Ny hany zava-kendrena mba mety ho azo ampifandraisina amin’ny tombotsoa ho an’ny Malagasy dia, ho amin’ny andaniny, « fanentanana ny fampitomboana ny harin-karena » izay tsy manome antoka velively fanatsaràna ho an’ny mponina maro an’isa (2), ary amin’ny ankilany, « fanomezam-bahana ny famoronana asa ». Mety azo hanaovana adi-hevitra mahaliana ny isa sy kalitaon’ny asa homena ny Malagasy raha miainga amin’ny traikefa efa niainana, mikasika ny ambaratonga sy kalitaony (3). Ny and. 24 sy 29 dia manindry fa ankoatr’ireo voalaza ao anatin’ny lalàna dia mbola hisy tombotsoa hafa mahakasika ny zo hafa ho azon’ny mpampiasa vola sy ny orinasa ZES, izay ho « soritana ao anatin’ny fahazoan-dàlana homena ny mpampiasa volan’ny ZES »

2/ Misy fanontaniana tena maveza-danja mipetraka momba ny fanasarahana ny firenena malagasy ho « fanjakàna ZES » maromaro.

Araka ny And. 59 sy 73, ny “toerana ZES” dia tondroina ho “toerana any ivelan’ny firenena ara-habatseranana ” ary “ny entam-barotra rehetra avy eto Madagasikara alefa avy eo amin’ny toerana ara-habatseranam-pirenena mankamin’ny toerana ara-habatseranana hafa rehetra dia voalaza ho fanondranonana entana any ivelany “. « Ny famaritana fepetra, ny fitantanana ary ny fanandratana ny ZES eto Madagasikara dia apetraka hiandraiketan’ny Fahefana mpandamina ny ZES » ilay AZES malaza, izay « hanana toetra maha-ara-dalàna sy hankafy ny fahavitan-tena ara-pitantanana sy ara-bola ».

Ny endrika faran’ny lalàna dia nanampy ao amin’ny And. 10 voalaza etsy ambony fa ny filankevi-pitantanan’io ZES io dia hisy mpikambana 14, ka ny 6 dia avy amin’ny sehatra tsy miankina, ny 8 kosa dia solontenan’ny Filohan’ny Repoblika sy Ministera samihafa. Saingy mety ho mpanohana ny fanariana an-tsitrapo ny fiandrianam-pirenena ireo solontena ireo, ka tsy manova na inona na inona amin’ny finiavana hanatanteraka « apartheid » io fanampiana io (4), izany hoe « fivoarana misaraka » eto amin’ny tany malagasy.

Ny firenena any ivelany izay efa azo antoka fa hisitraka io fisokafana tsy mendrika io dia I Shina izay efa niarahan’ny Filohan’ny Repoblika ankehitriny « nanasonia fifanarahana mialoha momba ny fanomezana Faritra Rkonomika Manokana ny 26 marsa 2017 (5), sy ny Nosy Maorisy izay niara-nanasonia tamin’Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina koa fifanarahana ny faha 14 marsa 2016 nifantoka tamin’ny fanorenana Faritra Ekonomika Manokana eto Madagasiakra ao amin’ny Sahan’i Ehoala (6). « Mety hampivoatra aingana ny fampiasamb-bola sy ny fitsofohan’ny vondrona maorisiana ao amin’ny Nosy Lehibe io fiaraha-miasa io » (7) hoy ny mpanao gazety iray.

Nisy Fihaonana Lehibe momba ny Fampiasambola tena Fatratra tany avaratr’i Madagasikara tamin’ny volana febroary 2018, izay narahina fitsidihina tany Andrakaka ao Antsiranana/Diégo-Suarez. Ampahatsiahivina fa araky ny nambaran’ny mpilaza vaovao dia « Roapolo teo ny isan’ny mpampiasa vola […] nandray anjara tamin’io Fivoriana Lehibe io ka voamarika tao ny fahatongavan’ny mpandraharaha avy any La Réunion, Maorisy, Malezia ary koa ny avy any Dobay. Nisy orinasa sinoa vitsivitsy mpanamboatra serana-tsambo sy seranam-piaramanidina koa hita tany an-toerana”(8).

Nandritry ny volana faramparany, dia nisy firenena afrikana maro nametraka ZES taorian’ny tolokevitra/fitantanan’ny nosy Maorisy sy Shina (10), namporisihin’ny fikambanana iraisam-pirenena (9) izay tsy nanaporofo ny fahombiazany amin’ny fivoaran’ny maro an’isa malagasy ara-toe-karena hatramin’izao ny torohevitra maro sy isa-karazany nomeny. Ho tonga hatraiza ny fandohalihan’ny mpitondra sy mpanapa-kevitra malagasy manoloana ny mpampiasa vola vahiny ary firy hekitara no velarantanin’ny tanindrazana hataony varo-boba (11) mba hisarihana ny safidin’ireo mpampiasa vola, manoloana ny fifaninanana amin’ny tany hafa amin’ny fiezahana hanintona ireo fampiasam-bola mivantana avy any ivelany. Ny fotodrafitr’asa misy eto Madagasikara ankehitriny mantsy tsy sahaza, ny fampianarana sy fampiofanana tsy nomena lanja efa nandritry ny 15 taona izao ary ny tsy fandriam-pahalemana ho an’ny fananana sy ny olona tsy mampatoky mihitsy.

Tena nofinofy fitaka io politika io. Aza adino mantsy fa ny Sahan’i Ehoala, izay notantanan’ny sampan’ny Orinasa Rio Tinto teo aloha, dia tsy nahavita nisintona mpampiasa vola, na dia efa nampidina amin’ny fomba tsy azo ekena ny hofan’ny tany aza. Ny mponina izay niaina tamin’ny jono sy fiompiana teo ary nanana fari-piainana mendrika anefa noroahina tamin’ny taona 2009.

Fehiny

Amin’izao dingana misy ny adi-hevitra momba ny lalàna mikasika ny Faritra Ekonomika Manokana izao, dia tsindrianay mafy fa mbola azo atao tsara ny mampitsahatra io firotsahana an-tsitrapo amin’ny satan’ny tany voazanaka io, raha toa ka tsy manambara ny fahafahana mampihatra io lalàna io na ny Filoham-pirenena ankehitriny na ilay hisolo azy eo amin’io andraikitra io mandritry ny fe-potoana voafetra na izay ho voafidy amin’ny volana Novambra.

Averinay indray fa ny safidy sy karazam-piaraha-monina asandratry ny ZES dia mifanohitra amin’ny tombotsoan’ny Malagasy maro an’isa ary ahiana mafy hanary mandrakizay ny fiandrianam-pirenen’ny Fanjakàna Malagasy.

Tokony sady tsy maintsy hatao ny fandinihina « tetikasa goavana » izay hanatsara ny fari-piainana, ny asa ary ny fidiram-bolan’ny mponina Malagasy maro an’isa izay tsy manome ho an’olon-kafa, eo ambony vilia lehibe, ny tany izay navelan’ny razana sy nomaintisiny molaly, ary tokony havela ho lovain’ny taranaka ankehitriny sy any aoriana.

10 septambra 2018 (ny 29 aogositra 2018 no navoaka voalohany tamin’ny teny frantsay)

CRAAD-OI : Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy - Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY 
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info

Rakitra nanovoza-kevitra

(1) http://www.assemblee-nationale.mg/?...
(2) https://www.banquemondiale.org/fr/n...
(3) https://www.madagascar-tribune.com/...
(4) http://terresmalgaches.info/spip.ph... ; sy http://terresmalgaches.info/spip.ph...
(5) http://www.presidence.gov.mg/rencon...
(6) https://decidonslareunion.com/2016/...
(7) https://www.etropique.com/madagasca...
(8) http://www.ladepeche-madagascar.com...
(9) http://reussirbusiness.com/actualit... ;
(10) https://www.e-conseil-assist-office... ; https://www.pairault.fr/sinaf/index... ; https://www.tresor.economie.gouv.fr... ; https://www.chine-magazine.com/lafr... ;
(11) article 29 :
 3) […] Pour les baux emphytéotiques, les droits sont dus par période décennale sur le montant cumulé de dix (10) années de loyers. Toutefois, ils peuvent être acquittés en un seul versement pour toute la durée du bail au gré des parties et suivant les clauses du contrat.
 4) Le développeur est soumis à la redevance domaniale. Il est appliqué le prix plancher au mètre carré suivant la 
 région d’implantation de la ZES.