Izay mitambatra vato, izay misaraka fasika


Accueil > Newsletters

Newsletters

Dernière mise à jour le lundi 3 décembre 2018.


Fampitam-baovao faha-96

FIVAROTANA TANINDRAZANA VE NY FIFANEKEM-PANOFANA
MAHARITRA ISARIAN-KO TOMPONY (“bail emphytéotique“ (a))
ETO MADAGASIKARA ?
Fampidirana
Ny fampanofàna tany Malagasy mahatratra tapitrisa hekitara maromaro, amin’ny alalan’ny fifanekem-panofana maharitra isarian-ko tompony, amin’ny mpampiasa vola, indrindra ireo avy any ivelany, no heverina fa fomba tsy azo idovirana sy azo antoka hampandroso ny firenena ny ny fambolena izay asandratry ny mpitondra malagasy ao amin’ny Fandaharanasan’ny Sehatra (...) (lire la suite)

Admin 2 | 23.07.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 96 [EN]

ARE LAND LONG-TERM LEASES IN MADAGASCAR – called emphyteutic leases - A NATIONAL SELL-OUT ?
Introduction
In the Sectoral Program of Agriculture, Livestock and Fisheries 2016-2020 (0) and in their speeches, Malagasy leaders advocate the long-term leasing of millions of hectares of Malagasy land to investors, especially foreigners, as an essential and reliable way of developing the country and its agriculture. Malagasy citizens and civil society organizations criticize and condemn this (...) (lire la suite)

Admin 2 | 17.07.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 96

LE BAIL EMPHYTEOTIQUE A MADAGASCAR EST-IL UNE VENTE DE LA PATRIE ?
Introduction
La mise en location de millions d’hectares de terre malgaches, sous forme de bail emphytéotique, à des investisseurs, notamment étrangers, comme méthode incontournable et sûre de développer le pays et son agriculture est prônée par les dirigeants malgaches dans le Programme Sectoriel de l’Agriculture, Elevage et Pêche 2016-2020 (0) et dans leurs discours. Des citoyens malgaches et des organisations de la société civile (...) (lire la suite)

Admin 2 | 9.07.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Newsletter n° 95 [ENG]

THE VOTE OF THE LAW ABOUT SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZ)
MUST BE CANCELLED
In the face of the activism and dynamism of the promoters of Special Economic Zones and other investment projects favouring foreigners while politicians are quarrelling about electoral laws, the TANY Collective and the RSCDA-IO want to reinforce the debate about the Special Economic Zones law.
The agenda of the ordinary session of the National Assembly features for next week (1) the vote of the 033-2016 bill of (...) (lire la suite)

Admin 2 | 21.05.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

Fampitam-baovao laharana 95

TOKONY HO FOANANA NY FAHALANIAN’NY LALANA
MOMBA NY Z.E.S. (Faritra Ekonomika Manokana)
Manoloana ny fahamaroan’ny hetsika sy ny fahavitrian’ny mpanandratra ny Faritra Ekonomika Manokana (Z.E.S.) sy ny tetikasa hafa manome tombotsoa manokana ny vahiny, mandritry ny mpanao politika mifanolana momba ny lalàm-pifidianana, dia manome lanja ny fanamafisana ny adi-hevitra mikasika ny lalàna momba ny ZES ny Fikambanana TANY sy ny CRAAD-OI.
Ny fandaharana ny fivoriana ara-potoanan’ny (...) (lire la suite)

Admin 2 | 7.05.2018 | Pas de commentaires | Newsletters

... | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |...


© Collectif pour la Défense des Terres Malgaches | généré dynamiquement par SPIP & Blog'n Glop.