Categories

Accueil > Publications > IREO FANAMBY TOKONY HATREHINA AO AMIN’NY LALANA VAOVAO MOMBA NY (...)

30 août 2014
Admin

IREO FANAMBY TOKONY HATREHINA AO AMIN’NY LALANA VAOVAO MOMBA NY FAMPIASAM-BOLA

français Malagasy

Namoaka fanambarana mirakitra ny sosokeviny « Ho amin’ny politika vaovao momba ny fitantanana ny tany malagasy » (1) ny Collectif TANY tao aorian’ny « Dinidinika mialoha » (2) ka ny ventin-kevitra tamin’izany dia :

- ny fampitsaharana ny fanaovana ampihimamba sy fangoronan-tany, na amin’ny alalan’ny fivarotana tany amin’ny vahiny, na amin’ny alalan’ny fampanofana tany amin’ny fomba maharitra, na amin’ny alalan’ny fanomezana kaosesiao :
- ny fampidirana anatin’ny fehezan-dalàna malagasy ny fankatoavana ho ara-dàlana ny zo ara-drariny sy ny fomba amam-panaon’ny olona mitoetra amin’ny tany araky ny famporisihin’ny Tondrozotra ara-tsitrapo na « Directives volontaires » (2 et 3) amin’ny alalan’ny fanamafisana ny dingana nentin’ny fanavaozana (réforme) ny fananantany teo amin’ny tanin’olo-tsotra tsy vita titra (2).
- Ny fanavaozana ny lalàna amin’ny alalan’ny fanovana ireo sata nilaozan’ny toetr’andro, indrindra amin’ny alalan’ny fametrahana fahalaniana paika andro amin’ireo titra na sora-pizakàna fananan-tany (1) ;
- ary ny famaritana toerana ao anatin’ny faritra samihafa atokana ho an’ny fambolena iandraiketan’ny fianankavian’ny tantsaha sy ho an’ny fahavitan-tena ara-sakafon’ny mponina eo an-toerana (1).

Manohy ny fampahalalana ny voka-pandinihany sy ny sosokeviny ny Collectif TANY mba haneho ny fandraisany anjara amin’ny famoronana volavolan-dalàna mikasika ny fampiasam-bola. Ny governemanta sy ny antenimieram-pirenena dia samy tokony handray fanapahan-kevitra mikasika politika vaovao sy lalàna vaovao amin’ireo herinandro hoavy ireo. Ao amin’ny sosokevitra ataony ny Collectif TANY dia manatsoaka lesona avy amin’ny fampiasam-bola efa nahazatra tao Madagasikara ary mikendry manokana ny hametrahana lalàna momba ny fampiasam-bola izay hitsinjo ny tombotsoan’ny maro an’isa amin’ny mponina malagasy sy ireo taranaka handimby. (...)

Vakio ao amin’ny tovana etsy ambany ny tohiny.

titre documents joints