Categories

Accueil > Newsletter > Filazam-baovao faha-147

16 octobre 2020
Admin 2

Filazam-baovao faha-147

français Malagasy

DINGANA LEHIBE MANKANY AMIN’NY FAMERENANA AMIN’NY LAONINY NY FANJAKANA TAN-DALÀNA EO AMIN’NY SEHATRY NY FITRANDRAHANA

Taorian’ny antso avo nataon’ny vondrom-piarahamonina voakasika, ny CRAAD-OI sy ny fikambanana TANY ary ny Tambazotra Nasionalin’ny Fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena eto Madagascar (PFNOSCM Voifiraisana), dia nidina tany Vohilava, Distrikan’i Mananjary, ny Komity iombonan’ny Ministera samihafa niarahan’ny solontenan’ny ONE, ny Ministeran’ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny Ministeran’ny Harena Ankibon’ny tany sy ny Loharanon-karena stratejika, ny Minisiteran’ny Rano, ny Fahadiovana sy ny Fidiovana, ny Minisiteran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Asa vaventy, ary Solombavam-bahoaka, mba hijery akaiky ny voka-dratsy sy loza rehetra vokatry ny fiantraika mandravan’ny fitrandrahana volamena ataon’ny orinasa MAC LAI SIME GIANNA (MLSG) izay nomelohin’ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana hatrizay sy nanaovany antso avo. Ny mpikambana ao amin’ity Komity iarahan’ny Ministera samihafa misalahy ity dia nanambara fa nahita fandikan-dalàna maro izay hatolotra ny ambaratongam-pahefana isanisany handraisan’iizy reo fanapahan-kevitra sahaza.

Ny Alatsinainy 06 Oktobra dia niatrika ny mpitsara mpanao famotorana tao Mananjary Andriamatoa Raleva, mpikambana ao amin’ny vondrona Justice et Paix no sady masoivohom-paritry ny Fanaraha-maso ny zo ara-toe-karena sy ara-tsosialy ary ara-kolontsaina eto Madagasikara (OIDESCM) izay arindran’ny CRAAD-OI. Toy izany koa ireo mpiara-dia taminy. Nitory azy ireo tokoa mantsy ny orinasa MAC LAI SIME GIANNA (M.L.S.G.) taorian’ny fihetsiketsehana nataon’ny vondrom-piarahamonina teo an-toerana manohitra ity orinasa ity tamin’ny 1 septambra lasa teo.

Ireo fikambanana manao sonia ity fanambaràna ity dia midera ny fepetra noraisin’ny Governemanta, tsy noho ny fidinana ifotony sy fanaraha-maso nataon’ny Komity iombonan’ny Ministera samihafa ihany, fa koa noho ny famotsorana an’Andriamatoa Raleva sy ny namany. Izany dia maneho ny finiavan’ny Fanjakana hiantoka ny fiarovana ny zon’olombelona sy hamerina ny Fanjakàna tan-dalàna amin’ny laoniny mba hanatsaràna ny fifehezana ny sehatry ny fitrandrahana.

Manoloana ny fahasimbana mahatsiravina naterak’ity fitrandrahana volamena ity, indrindra ny familiana sy ny faharitan’ny reniranon’Isaka, ny fanimbana ny tontolo iainana sy ny fambolena, ny fandotoana rano izay miteraka aretina mahafaty amin’ireo mponina manodidina, ankoatry ny tsy fanarahana ny bokin’andraikitra, dia matoky ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ireo fikambanana manao sonia ity fanambarana ity fa tsy maintsy handray fepetra mifanaraka amin’izany ny Governemanta. Ireo fepetra ireo dia mifandraika indrindra amin’ny fanakatonana tanteraka ity fitrandrahana volamena mitera-doza ity, ary koa ny fampiharana sazy mavesatra amin’ny orinasa MAC LAI SIME GIANNA (M.L.S.G,), ao anatin’izany ny fanonerana ireo vondrom-piarahamonina niharan’ny loza sy fahasimbana goavana nateraky ny orinasa hatramin’ny nanombohany ny asany.

Amafisinay ny fisaorana ireo manam-pahefana mahefa tamin’ny nampiharany ny rariny tamin’Andriamatoa Raleva sy ireo namany, ary koa ny fahavononanay hanara-maso hatrany ny fanajana ny zo fototr’ireo vondrom-piarahamonina voakasiky ny asa fitrandrahana harena ankibon’ny tany sy ny fandraisana andraikitry ny mpisehatra asa fitrandrahana eto Madagasikara.

Antananarivo faha- 06 Oktobra 2020

Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien (CRAAD-OI) craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com

Collectif pour la défense des terres malgaches – TANY patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info

Plate-Forme Nationale des Organisations de la Société Civile de Madagascar – VOIFIRAISANA (PFNOSCM/VOIFIRAISANA)

plateformeosc@gmail.com ; Facebook : Pfnoscm Madagascar