Categories

Accueil > Newsletter > FILAZAM-BAOVAO faha-128 - TARATASY MISOKATRA HO AN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY (...)

16 septembre 2019
Admin 2

FILAZAM-BAOVAO faha-128 - TARATASY MISOKATRA HO AN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

FILAZAM-BAOVAO faha-128

TARATASY MISOKATRA
HO AN’ANDRIAMATOA FILOHAN’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA

Andriamatoa Filohan’ny Repoblika Hajaina,

Mamelà anay hanaitra anao maika mahakasika ny radioaktivite ao Ranobe izay itrandrahan’ny tetikasa Base Toliara fasimainty ao amin’ny Faritra Atsimo Andrefana mba ahazoana ilmenita (« ilménite »), sy zirkôna (« zircon ») ary rotila (« rutile »).
Taorian’ny fihaonany nisesy tamin’ireo mpitantana an’io orinasa io sy tamin’ireo fokonolona mpanamorona izay manohana ny fanatanterahana ny tetikasa Base Toliara, ary ireo mangataka - efa an-taonany maro - ny fampijanonana azy tanteraka, dia nanambara Andriamatoa Minisitry ny Harena an-kibon’ny Tany tamin’ny 15 marsa 2019 fa andraikitrao, Andriamatoa Filoha, ny maka ny fanapaha-kevitra farany. Araka izany, ireo fokonolona tandindomin-doza noho ny mety ho fiantraika mamoheha-dozan’ity tetikasa ity aminy dia miandry ny fanambarànao amim-pomba ofisialy ny hanohizana na hampijanonana ny tetikasa satria mandritr’izany fiandrasana izany dia manohy ny asany am-pianjonanjonana ireo mpitantana azy.

Andriamatoa Filoha,

Ny fahaverezan’ny tany sy fitaovana ho enti-mivelon’ny mpamboly sy mpiompy ary mpanjono aman’aliny ao amin’ny Faritra dia tsy ho voaonitr’ireo asa lazain’ity orinasa ity fa ho foroniny. Ankoatr’izany, tsy misy fanàfana sy tsy afaka hiverenana ny fiantraikan’ny raharaham-pitrandrahana harena an-kibon’ny tany eo amin’ny fahasimban’ny tontolo iainana izay efa amparefon’ny fikorontanan’ny toetr’andro, na eo aza ny ezaka hoe « hampihenana na hanamaivanan-danja » izany. Ireo kinanga sy loza avy amin’ny taha avon’ny radioaktivite ao amin’ny zirkôna, izay kasaina ho vokarina miaraka amin’ny ilmenita sy ny rotila dia tsy azo hodian-tsy hita na atao tsirambina.
Satria ny radioaktivite tsy singa hita maso mety ho azo fehezina ny zotrany sy ny fiantraikany, dia samy hifamoivoizany eny anivon’ny rivotra, ny rano sy ny tany ka afaka hidirany
- ny havokavoky ny olombelona sy ny an’ny biby mandritra ny fiainana sy fisefoana,
- ny vatan’olombelona manontolo sy ny an’ireo biby fiompy amin’ny alalan’ny fampiasàna rano ho an’ny sakafo sy ny fitandroana fahadiovana,
- ary ny vokatry ny fambolena sy fiompiana ampiasaina amin’ny fihinanan-kanina isan’andro.

Ny fahafatesan-tsela (« nécrose ») sy ny aretin’ny havokavoka sy làlan-drivotra ka hatramin’ny homamiadana no mety ho fiantraikany eo amin’ny fahasalaman’ny mponina ary kilema hatrany am-bohoka (fahasamponana) no fiantraikany koa amin’ny zaza mena vava. Araka izany, ireo fiantraikany tsy voafehy ireo dia manimba ny fahasalaman’ny mponina sy ny an’ny taranany.
Ireo zava-pantatra momba ny maha-mampidi-doza ny radioaktivite eo anivon’ny zirkôna ao Ranobe ireo dia tsy avy tamin’ny tsaho na fanaratsiana, fa avy amin’ny vokatry ny Fandinihana ny maha azo tanterahana (« Etude de faisabilité ») ny tetikasa navoakan’ny orinasa renin’ny Base Toliara – tamin’ny 21 martsa 2019. Io tahirin-kevitra io dia manindry fa ny tahan’ny radioaktivite dia hanakana ny fanondranana ny zirkôna any Etazonia sy Japana noho ny fenitra momba ny radioaktivite manan-kery any amin’ireo firenena ireo (*). Fanampin’izany, ny fikarohana momba io lohahevitra io dia nahitàna fa ny lalàna any amin’ny firenena anatin’ny Firaisambe Eoropeanina dia mandràra koa ny fampidirana any aminy vokatra na zavatra manana tahan’ny radioaktivite ambony toa ny hita ao Ranobe.

Andriamatoa Filohan’ny Repoblika,

Tsy miahiahy izahay ny amin’ny hanekenao fa mendrika ny vahoaka malagasy ny hampitoviana ny fepetra fahamalinana sy fikajiana ny fahasalamany sy ny fiainany amin’ny an’ny olom-pirenen’ireo tany voatondro eo ambony ireo. Tsy azo leferina ny famelana ny orinasa renin’ny Base Toliara hampihatra amin’ny olom-pirenena Malagasy tahana radioaktivite raràn’ny firenena hafa any aminy.

Andriamatoa Filohan’ny Repoblika,

Aza milatsaka ho tompon’andraikitry ny fanohitohinana mahery vaika ny zo ho salama sy hiaina ananan’ny fokonolona mpanamorona ny tetikasa fitrandrahana harena ankibon’ny tany ao Ranobe, ary hajao ny velirano izay vao naverinao natao teo anoloan’ny Papa François sy ny Firenena manontolo.
Manàna herim-po-sy fahendrena hanapa-kevitra hampijanona tanteraka ny tetikasa Base Toliara.

14 septambra 2019

*CRAAD-OI – Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives au Développement - Océan Indien : 
craad.madagascar@gmail.com ; http://craadoi-mada.com
*Fikambanana TANY miaro ny tany malagasy – Collectif pour la défense des terres malgaches - TANY :
patrimoine.malgache@yahoo.fr ; http://terresmalgaches.info ; www.facebook.com/TANYterresmalgaches

---
(*) Toliara Project PFS confirms status as a world-class mineral sands development (pejy faha-20) : 

https://www.baseresources.com.au/wp...