Categories

Accueil > Autres publications et interventions du Collectif TANY > Fandraisan’anjaran’ny Fikambanana TANY amin’ny famolavolana ny LALÀNA (...)

16 décembre 2012
Admin

Fandraisan’anjaran’ny Fikambanana TANY amin’ny famolavolana ny LALÀNA SORI-JOTRA momba ny FANAJARIANA NY TANY

français Malagasy

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>Amin’izao vanim-potoana
hifanakalozan-kevitra momba ny famolavolana ny lalàna
sori-jotra momba ny Fanajariana ny Tany (Loi d’Orientation sur l’Aménagement du
Territoire, LOAT) izao, dia maniry hanambara ny heviny ho fandraisana anjara ny
Fikambanana miaro ny tany malagasy – TANY – satria nanaraka akaiky hatrany
am-piorenany ny resaka samihafa mikasika ny tany sy ny fampiasana azy, ny
fahasahiranan’ny tantsaha sy ny tontolony, ny fitomboan-tsy mitsahatry ny
atrikasa mampiasa velarantany midadasika, lohahevitra izay mikasika mivantana
ny hoavin’ny firenena sy ny mponina malagasy manontolo. Tsy maintsy hisy
fiantraikany amin’ny fampandrosoana ny lalàna sori-jotra momba ny fanajariana
ny tany.

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>Ny fandalinana samihafa ny
toe-draharaham-pirenena dia samy nampiseho fa ny ankamaroan’ny mponina dia
miaina amin’izao fotoana izao any amin’ny faritra ambanivohitry ny firenentsika
midadasika ary matetika miasa amin’ny sehatry ny fambolena amina velarantany
kely nolovainy avy amin’ny razambeny. Ny fotodrafitrasa momba ny fitanterana
izay somary vitsy ary antitra dia mametra ny fahafahan’izy ireo manjifa sy ny
fifanakalozana eo amin’ny toerana sy faritra samihafa. Ankoatr’izay dia tsy azo
lavina fa nisy ny fivoarana sy ny fiovàna malaky teo amin’ny sehatra samihafa
nateraky ny fampiasana vola avy any ivelany indrindra indrindra.

<span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>Ny olana anefa, dia na manana harena
voajanahary maro aza i Madagasikara, dia mahantra ny ankamaroan’ny mponina ao
aminy ary marobe ireo vao maika miha-mahantra isan’andro. Olombitsy no nahay
nararaotra ny fandehan-javatra teo aloha sy ankehitriny ka niha-nanankarena,
mifanohitra amin’ny ankabeazan’ny mponina. Anisan’ny mahantra indrindra eto
an-tany ny firenentsika ary ny toe-karentsika dia miankin-doha mafy amin’ny
famatsiana ara-bola avy any ivelany.

<span
style='font-size:12.0pt'>Io toetoetry ny firenentsika io dia miroboka ao
anatin’ny tranga eo amin’ny toe-karena iraisam-pirenena izay mampiseho ny
fitomboan-danja goavan’ny fambolena tato anatin’ny taona vitsivitsy. Ny
fitambaran’ny fihazakazaky ny fitomboan’ny isan’ny mponina sy ny fiovan’ny
toetr’andro izay manakorontana ny vokatry ny fambolena dia mampananotanona ny
fisian’ny hanoanana eran-tany atsy ho atsy ka mampitombo be ny vidin’ny sy ny
tombony azo amin’ny vokatry ny fambolena sy ny tany, izay lasa fitaovana
hampiasan’ny mpampiasa vola ahazoana tombony fotsiny aza indraindray. Tsy
maintsy tandrovina manomboka izao ny fahafahan’ny ankamaroan’ny Malagasy mioty
ny vokatry ny fampiasana ny fananana voajanahary sy ny harem-pirenentsika.

<span
style='font-size:12.0pt'>Izany no mahatonga anay hanolotra soso-kevitra ao
anatin’ny lalàna sori-jotra momba ny fanajariana ny tany ny hanaovana ho laharam-pamehana,
indrindra any ambanivohitra sy manodidina ny tanan-dehibe, ny famaritana
velarantany atokana ho an’ny fiantohana ny fahavitan-tena ara-tsakafo eo
an-toerana
, ny hanaovana ho lohalaharana ny fambolena sakafo, ny
fiompiana, ny jono
, .. amin’ny fampiasana ny tany sy ny rano, ary ny
hanomezana laharam-pamehana ny tany hamokaran’ny fianankaviana sy ny
mpiara-monina mba hiantohana asa mahaleo tena, fidiram-bola mahavelona tsara
ary sakafo tonga lafatra ho an’ny ankamaroan’ny Malagasy. Raha jerena ny
fidadasiky ny firenena, sy ny toetoetra manokan’ny faritra tsirairay ary ny
fahasarotana ara-serasera amin’ny ambaratonga samihafa, dia ny kaominina no
heverinay fa vondrom-paritra mifanandrify indrindra amin’ny famaritana sy
fifehezana ny fitantanana ny velaran-tany
, amin’ny alalan’ny famantarana sy
ny fampitahana ny fananana misy sy azo trandrahana, amin’ny andaniny, ary ny
isan’ny mponina ankehitriny sy ao aoriana, amin’ny ankilany.

<span
style='font-size:12.0pt'>Io fifehezana ny fitantanana ny velarantany io dia
hitaky fitsinjaram-pahefana tena tomombana eo amin’ny fitantanana ny tany any
amin’ny kaominina rehetra, na manana birao ifoton’ny fananantany izy amin’izao
fotoana izao na tsia, ny fanekena io foto-kevitra io dia midika fa hisy
famindram-pahefana fa koa famindrana ny ho enti-manana avy amin’ny fanjakana
foibe mankany amin’ny kaominina. Ankoatry ny andraikitra avo (fonctions
régaliennes
) hiantsoroan’ny fanjakana foibe eo amin’ny firenena manontolo
sy ny fampiharany ny zo sy ny andraikiny eo amin’ny tanin’ny fanjakana tsy azo
amidy sy azo amidy (publics et privés), dia ho andraikitry ny
fanjakana foibe
eo amin’ny fitantanana ny velarantany ny mandrindra,
manara-maso ary manara-dia ny kaominina tsirairay toa ny mpiombon’antoka -
amin’ny alalan’ireo sampandraharahany fanapariaham-pahefana - ka manatanteraka
ireo andraikiny amin’ny maha mpiantoka ny firaisakinam-pirenena sy mpiambina ny
fiandrianam-pirenena azy. Io fitantanana anivon’ny kaominina io dia
hanainga sady hampivelatra ny fiombonan’antoky ny olom-pirenena ary ny fandraisany
anjara mavitrika, ahatonga azy handray anjara feno kokoa amin’ny famolavolana
sy fanapaha-kevitra, hiara-hiasa be be kokoa, hitsikera, hanao soso-kevitra, sy
ahatsapa ny lesoka, ny filàna ary ny heriny.

<span
style='font-size:12.0pt'>Raha hiverina any amin’ny fitantanana ny tany, any
am-piandohana ny kaominina tsirairay dia tsy maintsy hikaroka sy hamantatra ny
karazana tany rehetra misy eo amin’ny velarantaniny mba ahafantarany ny
zava-misy ka ahafahany mamaritra ny zava-kendrena sy tetikasa arak’izany,
ahafahany manatratra ny fahavitan-tena ara-tsakafo : ny tanin’ny fanjakana
(privés et publics), ny tany efa voafaritra araky ny fitrandrahana ny harena
an-kibon’ny tany (carrés miniers), ny tany misy titra, ireo tany miofa sy ny
faharetan’ny hofany, ny ala sy ireo faritra ambany sata samihafa, ny saha
manana kara-tany, ny tanin’olon-tsotra tsy vita titra, sns.. ary hanao vina
amin’ny ho avy momba ny velarantany ilaina amin’ny fampitombona ny fambolena
sakafo ho an’ny fara mandimby ao aoriana, alohan’ny hijerena izay velarantany
tavela azo ampiasaina amin’ny zavatra hafa.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
style='font-size:12.0pt'>Ity fitantanana ny tany ity dia apetraka ho
andraikitra Vaomiera misokatra momba ny fananan-tany izay hisy ny Ben’ny
tanàna, ny mpanolo-tsaina voafidy, ireo Olom-be ara-paharazana sy ireo ray
aman-drenin-tanàna manan-kasina, ireo filoham-pokontany ary olo-tsotra mananjo
maro misolo-tena ny ampaham-piaraha-monina misy azy avy. Ilaina vatsiana feno
ara-baovao io vaomiera io ary ilaina hanome ny heviny mahakasika ny fikasana
hanofa tany na hivarotra tany na ny fahazoan-dalàna hitrandraka tany na harena
anivon’ny tany eo amin’ny sehatry ny kaominina… Ilaina vatsiana sy hanome ny
heviny toy izany koa ny mponina rehetra voakasik’ireo tetik’asa ireo mivantana
na mety iantefàny sy iharany. Mangarahara,
fanaraha-maso ary fifamalian-tanana (redevabilité) no ho foto-kevitra hitantana
ny fitondran’ny kaominina.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>Manoloana ny tsy fahampiana, ny
fahasahiranana ary ny tsy fitoviana misy ankehitriny dia ilaina ny fanamafisana
ny traikefan’ireo olona miasa any amin’ny kaominina tsirairay amin’ny lafiny
samihafa. Fanampiana ara-tekinika sy fandaminana mivoatra hatrany no harafitra
sy hafototra eo anivon’ireo mpamokatra madinika hampatanjaka ireo
fitaovam-pamokarana hanatsarany ny zava-bitany. Ezaka an-taona maro no
takian’izany.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>Nanolotra soso-kevitra fanoroan-jotra eo
amin’ireo sehatry ny fitantanana ny fananan-tany sy ny fambolena izay
vaindohan-draharahanay izahay fa ny lokan’ady eo amin’ny fifanakalozan-kevitra
ankehitriny dia ny fakàna fanapahan-kevitra amin’izay safidy ara-tetika :

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>- fanajariana ny tany miankina amin’ny
ankamaroan’ny mponina ary miaro ny tombontsoany ho amina fanorenana
fiharian-karem-pirenena mahaleotena sy fiaraha-monina araka ny hitsiny

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>- sa fanajariana ny tany mikatsaka
fampandrosoana mihazakazaka ivelany manome fahafaham-po olombitsy ary
mandrendrika ny maro an’isa.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt'>Isaoranay ianareo hampivoitra ny
fitambaran’ireo soso-kevitray ary hanome toerana izany ao amin’ny adi-hevitra.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
lang=EN-US style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>
Raiso, Tompokolahy sy
Tompokovavy, ny haja ambony atolotray anao.

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>
Parisy, faha 11 desambra 2012

margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal'><span
style='font-size:12.0pt'>Collectif pour la Défense des Terres Malgaches - TANY

color:#0000CC'><span
style='color:#0000CC'>patrimoinemalgache@gmail.com
 
 
http://www.facebook.com/TANYterresmalgaches